නිෂ්පාදන

කේබල් දාමය

 • Minitype 10 & 15 Series

  Minitype 10 & 15 ශ්‍රේණි

  සංඛ්‍යාත්මකව පාලනය කරන ලද යන්ත්‍ර උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මාන ගල් යාන්ත්‍රණය, වීදුරු යාන්ත්‍රණය, දොර ජනෙල් යාන්ත්‍රණය, ප්ලාස්ටික් ජෙට්-මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය, හැසිරවීම, බර හැසිරවීමේ උපකරණ, වාහන ගබඩාව යනාදිය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ.
 • 80 Series Cable Chain

  80 ශ්‍රේණි කේබල් දාමය

  සංඛ්‍යාත්මකව පාලනය කරන ලද යන්ත්‍ර උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මාන ගල් යාන්ත්‍රණය, වීදුරු යාන්ත්‍රණය, දොර ජනෙල් යාන්ත්‍රණය, ප්ලාස්ටික් ජෙට්-මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය, හැසිරවීම, බර හැසිරවීමේ උපකරණ, වාහන ගබඩාව යනාදිය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ.
 • 60 Series Cable Chain

  60 ශ්‍රේණි කේබල් දාමය

  සංඛ්‍යාත්මකව පාලනය කරන ලද යන්ත්‍ර උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මාන ගල් යාන්ත්‍රණය, වීදුරු යාන්ත්‍රණය, දොර ජනෙල් යාන්ත්‍රණය, ප්ලාස්ටික් ජෙට්-මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය, හැසිරවීම, බර හැසිරවීමේ උපකරණ, වාහන ගබඩාව යනාදිය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ.
 • 45 Series Cable Chain

  45 ශ්‍රේණි කේබල් දාමය

  සංඛ්‍යාත්මකව පාලනය කරන ලද යන්ත්‍ර උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මාන ගල් යාන්ත්‍රණය, වීදුරු යාන්ත්‍රණය, දොර ජනෙල් යාන්ත්‍රණය, ප්ලාස්ටික් ජෙට්-මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය, හැසිරවීම, බර හැසිරවීමේ උපකරණ, වාහන ගබඩාව යනාදිය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ.
 • 35 Series Cable Chain

  ශ්‍රේණි කේබල් දාමය

  ඉංජිනේරු ප්ලාස්ටික් කේබල් දාමයේ සෑම අංශයක්ම පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා විවෘත කළ හැකිය; වැඩ කරන අතරතුර, ඉංජිනේරු ප්ලාස්ටික් දාමය අඩු ශබ්දයකින්, උල්ෙල්ඛ නාශක, අධිවේගී චලනයකින් යුක්ත වේ
 • 26 Series Cable Chain

  26 ශ්‍රේණි කේබල් දාමය

  සංඛ්‍යාත්මකව පාලනය කරන ලද යන්ත්‍ර උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මාන ගල් යාන්ත්‍රණය, වීදුරු යාන්ත්‍රණය, දොර ජනෙල් යාන්ත්‍රණය, ප්ලාස්ටික් ජෙට්-මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය, හැසිරවීම, බර හැසිරවීමේ උපකරණ, වාහන ගබඩාව යනාදිය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ.
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2